Ajuts per a la realització de projectes pilot de Compra Pública d’Innovació (CPI) en recollida selectiva de residus municipals

Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en empreses del sector industrial
04/12/2019
Programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals a la província de Girona
24/12/2019
Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en empreses del sector industrial
04/12/2019
Programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals a la província de Girona
24/12/2019

Ajuts per a la realització de projectes pilot de Compra Pública d’Innovació (CPI) en recollida selectiva de residus municipals

La finalitat principal d’aquesta subvenció és promoure la implantació de models de recollida selectiva de residus més eficients per assolir els objectius establerts en el PRECAT20 d’acord amb la normativa de la UE, aportant solucions innovadores als següents reptes plantejats:

  • Estendre els resultats assolits en sistemes personalitzats de recollida selectiva a àmbits territorials de més població i a municipis més grans dels que actualment disposen d’aquests sistemes personalitzats, mitjançant sistemes innovadors que involucrin tota la població i provoquin canvis reals en els hàbits de la societat.
  • Introduir canvis en els sistemes de recollida selectiva dels comerços i activitats de serveis així com dels productors de residus assimilables a municipals perquè considerin prèviament la prevenció, facin la separació en origen dels diferents materials, involucrin en tota la cadena del procés de valorització i garanteixin la correcta destinació, amb el doble objectiu de valoritzar els seus propis residus i de servir de model impulsor dels canvis en els comportaments de la ciutadania.
  • Disposar d’un sistema de monitoratge transparent i accessible, amb l’objectiu que els ciutadans i les activitats econòmiques que produeixen residus municipals puguin conèixer l’impacte directe del seu comportament vers els índexs de prevenció i de recollida selectiva del seu territori. Aquest sistema ha de permetre a les administracions públiques accedir a la informació i adaptar les seves actuacions en funció dels resultants obtinguts i replantejar el sistema per millorar l’eficàcia del servei públic, tant des del punt de vista ambiental com econòmic i social.

Termini:  fins el 16 de març de 2020.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants i els ens supramunicipals de Catalunya, que siguin competents en la recollida selectiva de residus de l’àmbit territorial del projecte, o que tinguin aquesta competència delegada, d’acord amb les previsions de l’article 175 i següents del Reial decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Alguna idea?. Contacteu amb nosaltres i us ajudarem a detectar oportunitats i a desenvolupar les vostres idees.