Contínuament contactem amb fabricants, instal·ladors, centres de recerca i universitats

Per tal de disposar d’un catàleg de solucions i tecnologies innovadores per afavorir a la producció més neta.


BISIO

Quadre de comandament amb indicadors de circularitat.
BISIO es un sistema de presentació de dades d’empresa en forma de quadre de comandament integral que incorpora una bateria d’indicadors i dades específiques per avaluar el comportament ambiental i el grau de circularitat d’una empresa.

Captant dades de múltiples fonts, es generen informes de forma automàtica per a tenir una imatge ràpida i fiable de l’estat del negoci. Amb un servei d’assistència i consultoria es proposen i segueixen millores per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de l’empresa.

AMORTITZACIÓ: ENTRE 12 MESOS Y 4 ANYS
IDEAL: INDUSTRIA PIME MANUFACTURERA

Calderes de biomassa d'alt rendiment i baixes emissions

60-750kW

Nova generació de calderes pensades en clau circular.
Fruit d’una tecnologia patentada I única al mercat, les calderes disposen d’un cremador optimitzat per la combustió de subproductes agrícoles (pinyol d’oliva, closca d’ametla, avellana, nou, etc), a més de biomassa convencional (pel·let i estella), amb un grau d’humitat de fins al 11%. Les calderes compleixen amb els més estrictes límits d’emissió establerts per la Unió Europea i clase V segons norma UNE-EN 303-5:2013, gràcies al seu alt rendiment i a una combustió gairebé completa, produint un mínim de cendres.

És una tecnologia d’origen nacional, fet que permet reduir costos i contribuir a l’economia local.

AMORTITZACIÓ: ENTRE 6 MESOS Y 7 ANYS
IDEAL: EDIFICIS TERCIARIS, PISCINES, POLIESPORTIUS, EQUIPAMENTS EN GENERAL

Generadors d'aire calent a biomassa

100-300kW

Alt Rendiment i estalvi de costos en l’escalfament de grans espais.
La solució per poder calefactar grans espais usant energies renovables. La mateixa tecnologia que les calderes H2O, però produint directament aire calent fins a 17.500m3/h a 90ºC.

És una tecnologia d’origen nacional, fet que permet reduir costos i contribuir a l’economia local.

AMORTITZACIÓ: ENTRE 1 MESOS Y 2 ANYS
IDEAL: GRANGES, NAUS INDUSTRIALS, HIVERNACLES

Deshidratador de residus i subproductes

Una nova tecnologia amb múltiples aplicacions; una possible solució a innovadora a la problemàtica dels residus i subproductes amb alt grau d’humitat.
Tecnologia innovadora en fase prototip que permet separar la fase sòlida i líquida de fangs de depuradora, i residus i subproductes amb alt contingut d’humitat, apolicant temperatures menors de 90ºC i règims d’alta pressió. Aquestes condicions permeten un funcionament del sistema plicant energies renovables fent que el tractament sigui sostenible. Segons la qualitat del producte d’entrada, el sortint pot ser usat com a combustible o com a adob directe o amb un tractament secundari.

El procés és escalable i adaptable a les necessitats després d’efectuar les proves i ajustos pertinents.

Els avantatges són múltiples, ja que permeten reduir el volum de residus, el seu cost econòmic i ambiental de tractament i, segons la seva qualitat, valoritzar-lo energèticament o incorporar-lo a un nou procés productiu agrícola o industrials.

AMORTITZACIÓ: A PARTIR DE 6 MESOS. VARIABLE
IDEAL: TRACTAMENT DE FANGS, DEPURADORES, PURINS, RESIDUS ALIMENTARIS

Sistema ecològic contra la cal i corrosió

Un sistema que evita els problemes de la cal a les nostre instal·lacions, sense químics i sense malgastar aigua. Una alternativa a l’òsmosi inversa i als polifosfats.
La cal, carbonat càlcul (CaCo3) és un compost present al nostre territori, que fa que la nostra aigua tingui una alta duresa. Malgrat no afecta substancialment la nostra salut, si pot afectar greument a les nostre instal·lacions (canonades, electrodomèstics, equipament hidràulic, maquinària, etc...), al provocar incrustacions i corrosió; i recuïnt la capacitat d’intercanvi tèrmic dels aparells i dificultant la circulació de l’aigua, fet que comporta un augment del consum energètic.

El sistema AQUABION no elimina la cal de l’aigua, simplement evita que precipiti i s’incrusti mitjançant una conversió física de les macromol·lècules amb un ànode de zinc.

AMORTITZACIÓ: ENTRE 6 MESOS I 2 ANYS
IDEAL: HOTELS, PISCINES, SPA’S, INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ AMB CALDERES EN EDIFICIS