Sistemes d'informació geogràfica

Considerem els SIG i les eines de posicionament global com una eina indispensable per a la interpretació i anàlisi del territori i la població.
Tanmateix, la seva aplicació es altament diversa i permet automatitzar i calcular índexs i dades que cap altre eina és capaç. Som experts en l’edició cartogràfica i en l’aplicació dels SIG en múltiples àmbits:


 • INUNDABILITAT
 • POBLAMENT
 • CADASTRE I CAMINS
 • HÀBITATS NATURALS I ESPAIS NATURALS PROTEGITS
 • PRODUCCIÓ DE BIOMASSA FORESTAL
 • PRODUCTIVITAT AGRÍCOLA
 • CONSUM ENERGÈTIC D’ACTIVITATS
 • ENLLUMENAT PÚBLIC
 • SIMULACIONS I IMPACTE PAISATGÍSTIC
 • OPTIMITZACIÓ DE RUTES
 • PLANS DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
 • PLANS D’ABASTAMENT D’AIGUA

Demanar informació

Urbanisme i ordenació territorial

Som experts en l’avaluació ambiental de plans i programes i en l’elaboració de plans tècnics d’ordenació d’espais naturals.
Els nostres serveis inclouen el diagnòstic i gestió mediambiental del territori o planificació territorial, així com la redacció de plans urbanístics, plans de gestió o plans d'ordenació dels recursos naturals.

Estem especialitzats en integrar en la planificació territorial i urbanística els valors naturals, culturals i paisatgístics del municipi o territori avaluat, sempre des d’una vessant pràctica, simplificadora i viable en la gestió posterior.

Demanar informació