1,5 Milions d’euros en ajuts per projectes d’impuls de l’economia circular en l’àmbit dels residus

Cimera_accio_climàtrica
Ens adherim als compromisos d’Acció Climàtica. I vosaltres?
22/02/2020
Photo by Crystal Kwok on Unsplash
Subvencions per al Programa de Cupons a la Gestió Energètica
18/03/2020

1,5 Milions d’euros en ajuts per projectes d’impuls de l’economia circular en l’àmbit dels residus

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) finançarà la nova convocatòria 2020 amb 1,5 milions d’euros, a través d’un conveni amb ACCIÓ, destinada a projectes empresarials d’R+D relacionats amb la generació i la gestió dels residus que comportin, entre altres, nous processos o la millora tecnològica dels ja existents i que en permetin la recuperació de recursos.

Els ajuts van destinats a projectes per millorar processos de tractament que permetin recuperar recursos o bé disminuir la quantitat de deixalles que es destinen als abocadors o a reduir la perillositat dels residus.

Els projectes es poden presentar de forma individual o col·laborativa i han de desenvolupar activitats de recerca i/o desenvolupament.

Els criteris per a la concessió dels ajuts prioritzaran el potencial de reducció efectiva dels residus perquè s’estalvia la seva generació, es converteixen en recursos o perquè el procés permet utilitzar residus que no eren aprofitats.

També es valorarà la qualitat científica i tecnològica dels projectes; l’adequació de la metodologia, del pla de treball i de gestió del projecte; la capacitat científica de les persones sol·licitants per executar-lo, i l’adequació, coherència i justificació dels recursos i despeses proposades.

Els ajuts s’emmarquen dins el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) de l’ARC ha de contribuir, des de l’àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, a l’ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves oportunitats. I també als objectius marcats per la Unió Europea en matèria d’economia circular per tal de fer una transició cap a una economia més circular, ja que l’economia circular a Europa pot arribar a generar el doble de beneficis que el model econòmic lineal, reduir un 32% el consum de matèries primeres i un 50% els costos vinculats als processos industrials.