Subvencions per a l’execució de projectes en l’àmbit de residus

Nova convocatòria de Next Generation EU – Ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs
16/11/2022
Estudi d’Identificació del potencial d’energies renovables en zones d’activitat econòmica a la província de Girona
16/11/2022

Subvencions per a l’execució de projectes en l’àmbit de residus

Enguany ha entrat en vigor la Resolució ACC/1829/2022, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes en l’àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d’incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta resolució.

Projectes Subvencionables

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus d’origen industrial.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus d’origen industrial generats per tercers i que tinguin per objecte:

 • A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu de valorització del gestor peticionari de la subvenció.
 • A2. La valorització material dels residus generats pel peticionari per a la finalitat original del procés productiu que els genera o per a l’economia general, així com la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
 • A3. La modificació o introducció de nous processos o tecnologies per millorar l’eficiència del procés de valorització dels residus que ja està tractant el peticionari, millorant la quantitat de material que es recupera en el procés.
 • A4. La implantació de nous processos o tecnologies no implantades a Catalunya i que permetin tractar residus o materials que no s’estiguin recuperant dins el territori català en gestors existents.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció i del reciclatge dels residus tractats i generats en plantes de tractament de residus de tercers.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

 • B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus generats pel peticionari i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de reciclatge que es duguin a terme en el centre productiu del peticionari.
 • B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius de reciclatge que es duguin a terme en el centre productiu del peticionari i que permetin reduir-ne els residus.
 • B3. Projectes d’R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a nous processos productius no implantats a Catalunya i que permetin tractar residus o materials que fins al moment no s’estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.
 • B4. Projectes d’R+D de disseny i desenvolupament de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per al foment de noves tecnologies per a la millora dels processos productius o auxiliars de reciclatge. Aquests projectes han de ser demanats per una o més empreses de gestió de residus que generen el residu objecte d’estudi, en col·laboració amb una empresa tecnològica, i han de ser validats per una associació empresarial per garantir que efectivament són una necessitat sectorial i comporten beneficis reproduïbles.
 • B5. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres per residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés. Aquests projectes, caldrà que els demani la planta de gestió del residu, com a subministrador, en col·laboració amb una indústria consumidora del material, com a receptora del material reciclat.

Classe C. Accions sectorials de formació i de serveis de consultoria per a associacions empresarials relacionades amb la gestió de residus de tercers.

S’inclouen en aquesta classe els projectes que tenen per objecte millorar la capacitat i competitivitat del sector de la gestió de residus. Entre d’altres, fomentant la tecnificació, la capacitació i la formació del sector. Aquests projectes han de ser sol·licitats per les associacions empresarials, i cal que estiguin avalats per un mínim de tres empreses que puguin ser beneficiàries directes o indirectes de l’estudi o acció.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases els beneficiaris relacionats seguidament, sempre que tinguin, almenys, un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat reverteixi en l’establiment del beneficiari o en l’àmbit territorial de Catalunya:

– Projectes de classe A o B:  Empreses gestores privades de residus en l’àmbit individual o en grups. Per a projectes de tipus B4, empreses gestores privades de residus en l’àmbit individual o en grups, en col·laboració amb les empreses tecnològiques. Per projectes de tipus B5, empreses gestores de residus en l’àmbit individual o en grups en col·laboració amb empreses consumidores.

– Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser una associació empresarial que tingui entre els seus associats empreses relacionades amb la gestió de residus de tercers que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada, amb personalitat jurídica pròpia i exerceixi una activitat econòmica.

Un mateix beneficiari pot participar en un màxim de dos projectes diferents.

Import Subvencionable

L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit:

Tipus de projecteIntensitat de l’ajutEn cas de petites i mitjanes empresesEn cas de col·laboració efectiva de diverses empreses
A40 %+ 10 % 
B1,B2,B3,B4,B5 de recerca industrial *50 %+ 10%+ 15% (fins arribar a un màxim del 80%) 
B1,B2,B3,B4,B5 de desenvolupament experimental *25 %+ 10%+ 15%
C50 %  

* segons definicions establertes a l’Annex 3 d’aquestes bases.

S’estableix un màxim de 300.000 euros de subvenció per projecte en el cas de projectes de les classes A i B, i de 75.000 euros per a projectes de la classe C. Els projectes presentats per un mateix beneficiari percebran un màxim global de 400.000 euros per totes les actuacions presentades.

Per als projectes de classe B i C, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat subvencionada exigible per poder considerar complerts l’objecte i la finalitat de la subvenció és del 50 % de les despeses subvencionables incloses en el projecte presentat.

Per afegir-hi el 15 %, en cas de col·laboració efectiva, s’ha de complir les condicions següents, en el cas dels B1, B2, B3, B4, B5 de recerca industrial o de desenvolupament experimental:

            i) una de les empreses ha de ser una PIME i

            ii) cap empresa pot cobrir per si sola l’activitat amb més del 70 % dels costos     subvencionables.

Caràcter incentivador

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

Procediment de concessió

Concurrència competitiva

Terminis

 • Execució:

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

 • Justificació:

El/la beneficiari/ària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció dins del termini de 40 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció, en una única justificació.

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució ACC/1829/2022 on podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (Base 8).

Plaç de solicitud

Convocatòria pendent de publicació

Més informació

 • Convocatòria: pendent de publicació
 • Bases: RESOLUCIÓ ACC/1829/2022, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes en l’àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d’incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers. (DOGC Núm. 8689 – 15.6.2022).
Des d’OÎCOS, contacta amb nosaltres i valorarem com optar a aquesta línia d’ajuts.