Next Generation EU – Ajuts a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (Programa H2 PIONEROS)

IDI_Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera
14/06/2023
Projecte d’instal·lació solar fotovovoltaica de 73 kWp a l’escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols
14/06/2023

Next Generation EU – Ajuts a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (Programa H2 PIONEROS)

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la convocatòria per a l’any 2023 del programa d’incentius a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (Programa H2 PIONEROS).

Aquests ajuts, concedits en règim de concurrència competitiva, tenen com a finalitat impulsar el desenvolupament d’actuacions integrals de producció, distribució i ús d’hidrogen renovable, ubicades en territori nacional, que puguin considerar-se pioneres i singulars.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 9 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Full de ruta de l’hidrogen renovable i la seva integració sectorial”.

Beneficiaris

Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials.

Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense. El consorci o l’agrupació empresarial haurà de comptar amb almenys una PIME participant a la sol·licitud de l’ajut.

El sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques, les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables els projectes integrals que combinin, de manera agregada, la producció, distribució i ús de l’hidrogen renovable en una mateixa ubicació territorial i que puguin considerar-se pioners i singulars per contemplar l’execució d’una o diverses accions en les àrees següents:

 • Instal·lacions de producció i distribució d’hidrogen renovable, incloent la instal·lació de generació elèctrica renovable associada. Les actuacions objecte de finançament hauran de ser d’una potència d’electròlisi instal·lada, superior a 0,5 MW i inferior als 50 MW. L’electricitat utilitzada a l’electrolitzador haurà de ser d’origen 100% renovable.
 • Instal·lacions d’emmagatzematge d’hidrogen renovable que no siguin la instal·lació pròpia de l’electrolitzador, i que no tinguin l’objectiu exclusiu de cobrir les necessitats de l’electrolitzador. Es podran finançar tant els sistemes de buferització per a la gestió de la demanda de l’electrolitzador com els sistemes de buferització per a la gestió de la demanda dels usuaris finals.
 • Vehicles o flotes de vehicles que utilitzin hidrogen renovable com a combustible i la infraestructura de recàrrega d’aquests vehicles.
 • Infraestructures de recàrrega d’hidrogen renovable per a la mobilitat, amb o sense generació pròpia.

Els projectes hauran de ser executats en territori espanyol i s’ha de garantir una vida útil mínima del projecte de 5 anys des de la data de la seva posada en servei.

Despeses subvencionables

En concret, seran subvencionables les despeses següents:

 • L’elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions.
 • Les despeses de direcció facultativa.
 • Els costos d’execució de l’obra civil, sempre que no superin el 20% de la inversió subvencionable.
 • Despeses de muntatge de les instal·lacions, equips, materials, vehicles pesats i instal·lacions auxiliars necessàries, despeses de transport i assistència tècnica.
 • Costos de gestió de la sol·licitud i de justificació dels ajuts.

Quantia

La quantia individualitzada dels ajuts d’aquesta convocatòria, en forma de subvenció, es determinarà en funció del cost financiable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de la disponibilitat pressupostària.

En tot cas, la intensitat màxima de l’ajut serà la següent, en funció de la tipologia d’actuació:

 • Instal·lació renovable dedicada a la producció d’hidrogen: 35% petites empreses, 25% mitjanes i 15% grans empreses.
 • Infraestructura de producció d’hidrogen renovable: 60% petites empreses, 50% mitjanes i 40% grans empreses.
 • Infraestructura logística (compressió, transport i distribució): 60% petites empreses, 50% mitjanes i 40% grans empreses.
 • Adaptacions o nous equips de consum d’hidrogen renovable (us tèrmic industrial): 55% petites empreses, 45% mitjanes i 35% grans empreses.
 • Estacions de subministrament d’hidrogen renovable: 55% petites empreses, 45% mitjanes i 35% grans empreses.
 • Vehicles d’hidrogen renovable (alguns tenen una quantia màxima específica): 55% petites empreses, 45% mitjanes i 35% grans empreses.
 • Aplicacions estacionaries innovadores: 50% petites empreses, 40% mitjanes i 30% grans empreses.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 150.000.000 d’euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de juny de 2023.

Més informació: Next Generation EU – Ajuts a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (Programa H2 PIONEROS). ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa (gencat.cat)