Ajuts per generar electricitat i calor a través d’energies renovables (cogeneració i tractament de residus)

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 101 kWp en autoconsum compartit a les Piscines Municipals d’Anglès
16/06/2023
Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic – Next Generation EU
01/08/2023
Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 101 kWp en autoconsum compartit a les Piscines Municipals d’Anglès
16/06/2023
Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic – Next Generation EU
01/08/2023

Ajuts per generar electricitat i calor a través d’energies renovables (cogeneració i tractament de residus)

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, a projectes de producció d’electricitat i calor a partir d’energies renovables en substitució de producció a partir de combustibles fòssils.

L’objectiu de la convocatòria és aconseguir la substitució de combustibles fòssils per energies renovables en els processos de producció d’electricitat i calor de les plantes de cogeneració i les plantes de tractaments de residus del sector porcí i de l’oli d’oliva.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya i que siguin titulars d’una planta de cogeneració o de tractament de residus.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables els projectes de plantes de producció d’energia elèctrica i/o tèrmica a partir d’energies renovables que incloguin una o varies de les instal·lacions següents:

 1. Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració:
  • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració a partir de biomassa.
  • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració a partir de biogàs.
  • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia eòlica amb emmagatzematge elèctric.
  • Centrals hidroelèctriques amb emmagatzematge elèctric.
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques amb emmagatzematge elèctric.
 2. Instal·lacions de producció d’energia tèrmica:
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de biomassa.
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de biogàs.
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de geotèrmia o hidrotèrmia.
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’aerotèrmia.
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’energia solar amb emmagatzematge tèrmic.

Els projectes s’hauran d’iniciar amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut i s’hauran de desenvolupar a una distancia màxima de 10 quilometres de la planta existent de cogeneració o de tractament de residus.

Despeses subvencionables

Podran ser subvencionables, entre d’altres, les despeses següents:

 • Sistemes de preparació, descarrega, emmagatzematge, i tractament de combustibles.
 • Equips principals de generació elèctrica, de cogeneració i d’energia tèrmica.
 • Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica i/o d’energia tèrmica.
 • Equips de recuperació de calor i sistemes de distribució a punts de consum.
 • Sistemes de gestió, control i monitorització de la demanda d’energia elèctrica de les instal·lacions consumidores.
 • Despeses de desmantellament d’instal·lacions existents.

Quantia

L’import de l’ajut a concedir dependrà dels costos subvencionables de les actuacions objecte d’ajut i dels límits d’intensitats d’ajuda establerts a cada convocatòria. En tot cas la intensitat d’ajut no podrà superar el 65% dels costos subvencionables del projecte en el cas de les grans empreses, el 70% en el cas de les mitjanes i el 75% en el cas de les petites empreses. A banda, s’estableix la possibilitat de incrementar un 5% l’ajut als projectes desenvolupats en zones de repte demogràfic.

L’import total a concedir no podrà superar el límit de 15 milions d’euros per empresa i projecte.

El pressupost total inicialment previst per aquesta convocatòria és de 100.000.000 d’euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és, de manera provisional, el 31 de desembre de 2023.

Més informació: Oficina Next Generation EU d’ACCIÓ i les bases reguladores: BOE Núm. 146 del 20-06-2023