Subvencions a projectes de prevenció, reutilització i reciclatge de residus industrials (2021)

Aprovat el Reial Decret per fomentar l’ús dels biocarburants
20/06/2021
Nova convocatòria d’ajuts a l’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial a Catalunya (2021)
20/06/2021

Subvencions a projectes de prevenció, reutilització i reciclatge de residus industrials (2021)

Foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

BENEFICIARIS: Empreses (microempreses, petites, mitjanes i grans empreses) i agrupacions d’empreses catalanes. Han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació a Catalunya.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

 • A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
 • A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o l’economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.
 • A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

B1. Projectes d’R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.

B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s’hi generen.

B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

QUANTIA DE L’AJUT: Fins a un 50% segons la taula següent:

T=tipus de projecte; S=superació de normes de la Unió Europea o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea; D=adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea (5% si es menys de 3 anys d’avançament, 10% si és més de 3 anys); R+D=recerca industrial i desenvolupament experimental.

Límit màxim de 120.000€ per actuació per a aquells projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos.  100.000€ per actuació per a aquells projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Per a les ajudes de classe A:

 • Superació de normes de la UE o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la UE: Són subvencionables els costos d’inversió suplementaris necessaris per aconseguir un nivell de protecció ambiental superior al que exigeixen les normes de la UE corresponents, sense tenir en compte els beneficis i costos d’explotació.
 • Adaptació anticipada a futures normes de la UE: Són subvencionables els costos d’inversió suplementaris necessaris.
 • Inversió per al reciclatge i la reutilització de residus: Són subvencionables les inversions per al reciclatge i la reutilització de residus generats per una altra empresa.

Per a les ajudes de classe B:

 • Costos de personal
 • Costos d’instrumental i material
 • Costos d’edificis i terrenys
 • Costos de recerca contractual
 • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca, incloent-hi les despeses de material, subministraments
 • Costos de l’estudi de viabilitat de la implantació i l’explotació comercial dels resultats del projecte de recerca i desenvolupament.

    NO  es consideren subvencionables els conceptes següents: 

 • inversions en equips de segona mà
 • despeses de personal propi per projectes classe A

TERMINI: Es podran sol·licitar del 03/06/2021 al 03/08/2021.