Deducció en l’IRPF per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges

Oberts els ajuts a Catalunya per autoconsum i bateries
17/12/2021
Ajuts al desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus
30/06/2022

Deducció en l’IRPF per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges

Es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per introduir tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l’impost aplicable sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendada pel seu ús com habitatge:

  • — 1ª. Deducció per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendada pel seu ús com habitatge: deducció de fins a un 20 % de les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2022, amb una base màxima de deducció de 5.000 € anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 7 % en la demanda de calefacció i refrigeració.
  • — 2ª. Deducció per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendada pel seu ús com habitatge: deducció de fins a un 40 % de les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2022, fins a un màxim de 7.500 € anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 30 % del consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació
  • — 3ª. Deducció per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica en edificis d’us predominantment residencial: aplicable sobre les quantitats satisfetes pel titular de l’habitatge per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2023, en les que s’obtingui una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici en el qual s’ubica, sempre que s’acrediti a través de certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable d’un 30 % com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B».

El contribuent titular de l’habitatge podrà deduir-se fins a un 60 % de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 15.000 euros.

cal un certificat energètic de l’habitatge abans i després de la rehabilitació.

Disposición adicional quincuagésima Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t13.html#da50