Nova convocatòria d’ajuts a l’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial a Catalunya (2021)

Subvencions a projectes de prevenció, reutilització i reciclatge de residus industrials (2021)
20/06/2021
Les noves tarifes elèctriques disparen l’interès per l’energia solar a la indústria
20/06/2021

Nova convocatòria d’ajuts a l’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial a Catalunya (2021)

El passat mes de març, el Govern Espanyol va movilitzar 35 Milions d’Euros per a gestionar una nova convocatòria dels ajuts que actualment són gestionats per l’ICAEN (Generalitat de Catalunya). Es tracten d’ajuts dirigits a incentivar actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, englobades en:

Actuació 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials

Inversions en substitució d’equips i instal·lacions així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrial s.La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).

  • Inversió elegible mínima per sol licitud (IVA exclòs): 75.000€.

Actuació 2: Implantació de sistemes de gestió energética

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials. La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).

  • Cal Complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substitueixi.
  • Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs): sistemes de gestió energètica: 30.000€.
  • Les actuacions realitzades tenen caràcter incentivador, és a dir, perquè puguin ser subvencionables han de dur-se a terme després de la presentació de la sol·licitud.
  • Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per a poder arribar a la inversió elegible mínima de cada una de les tipologies, sempre i quan totes elles s’efectuïn en un mateix establiment industrial.

QUANTIA: entre un 30% i un 50% sogons mida de la indústria.

TERMINI: 30/06/2023. Atorgament per ordre d’entrada i fins esgotament de pressupost.

Es tracta d’una línea altament interessant si us interessa realizar inversions en equips o sistemes de control que permetin un estalvi d’energia. A OÎCOS  hem tramitat i obtingut nombrosos ajuts per als nostres clients. Contacteu amb nosaltres I us ajudarem a detector oportunitats I a desenvilupar les vostres idees.