La Generalitat accelera les mesures per fer front a la situació d’emergència climàtica

Subvencions als ajuntaments per l’ús de la biomassa en equipaments de la província de Tarragona
18/11/2019
Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en empreses del sector industrial
04/12/2019
Subvencions als ajuntaments per l’ús de la biomassa en equipaments de la província de Tarragona
18/11/2019
Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en empreses del sector industrial
04/12/2019

La Generalitat accelera les mesures per fer front a la situació d’emergència climàtica

El passat 26 de novembre es van publicar, mitjançant el  DECRET LLEI 16/2019, les mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. La norma elimina les barreres administratives per a la implantació d’energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya, i estableix un nou procediment de tramitació més àgil. Amb aquesta norma es responen 3 objectius:

  • Desenvolupar mesures urgents per fer front a la situació d’emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
  • Modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica.
  • Definir els requisits per a l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica; definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable per a la seva autorització.

Podem destacar els següents aspectes:

  • la neutralitat d’emissions de CO2 per a l’horitzó 2050,
  • l’electrificació dels ports de la Generalitat,
  • la limitació del fracking,
  • la implantació de la mobilitat elèctrica en el sector del transport,
  • per a les activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats, en noves instal·lacions es prohibeix utilitzar carbó i coc de petroli en estufes i calderes com a combustibles,
  • simplificar la instal·lació d’energies renovables en l’àmbit urbà, per tal d’afavorir la implantació a les ciutats de sistemes d’autoproducció en edificis i espai públic,
  • desapareixen la determinació de zones de desenvolupament prioritari per a l’energia eòlica i el model de concurs per a la seva adjudicació.

L’aprovació d’aquest decret-llei ha de facilitar l’assoliment dels objectius establerts tant en la Llei del Canvi Climàtic com en les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica. D’acord amb les primeres estimacions de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), per complir aquestes fites Catalunya necessita disposar de 4.000 MW eòlics i 6.000 MW solars fotovoltaics instal·lats l’any 2030, tot partint dels 1.270 MW eòlics i dels 276 MW solars fotovoltaics que hi ha en servei.