Directiva d’informes de sostenibilitat corporativa (CSRD)

L’economia circular al Bàsquet Català
08/12/2023
Instal·lació de 101 kW d’energia solar amb autoconsum compartit a les Piscinies Municipals i Zona Esportiva d’Anglès
20/01/2024
L’economia circular al Bàsquet Català
08/12/2023
Instal·lació de 101 kW d’energia solar amb autoconsum compartit a les Piscinies Municipals i Zona Esportiva d’Anglès
20/01/2024

La Directiva de Informes de Sostenibilitat Empresarial (CSRD, per les seves sigles en anglès) és la nova legislació de la Unió Europea que requereix a totes les grans empreses i a les PIMES cotitzades que publiquin informes periòdics sobre les seves activitats d’impacte mediambiental i social. El passat 31 de juliol de 2023 la Comissió Europea va adoptar l’European Sustainability Reporting Standards (ESRS) que han de ser utilitzats per totes les empreses subjectes a la CSRD.

Amb la CSRD, la Comissió Europea defineix per primera vegada un marc comú d’informes per a dades no financeres. La informació sobre Environmental, Social and Governance (ESG), és crucial per mostrar l’interès d’una empresa per la sostenibilitat i, en l’actual panorama empresarial, es converteix en un imperatiu estratègic.

Què és la CSRD?

Com a part del Pacte Verd Europeu, la CSRD té com a objectiu millorar la informació sobre sostenibilitat i la transparència, obligant les empreses a utilitzar estàndards comuns, facilitant l’avaluació del rendiment en sostenibilitat per part d’inversors, organitzacions de la societat civil, consumidors i altres grups d’interès. La directiva requereix que totes les empreses grans i les empreses cotitzades, divulguin informació sobre els riscos i oportunitats per al seu negoci derivats de qüestions socials i ambientals, així com de l’impacte de les seves activitats en les persones i el medi ambient.

Què exigeix la CSRD?

L’objectiu principal de la CSRD és proporcionar als stakeholders rellevants, informació no financera comparable per avaluar els riscos empresarials relacionats amb el canvi climàtic i altres qüestions ESG. Com les empreses hauran de reportar sota un marc comú, els stakeholders tindran accés a informació més clara, comparable i fiable.

La informació informada ha de cobrir perspectives a curt, mitjà i llarg termini, segons sigui apropiat. El informe ha d’integrar-se dins el informe de gestió de l’empresa, en comptes de publicar-se com un informe anual separat, i ha de ser en un format digital estandarditzat perquè es pugui comparar fàcilment amb altres empreses.

Les normes seran de compliment obligat per a les empreses en les tres fases següents:

  • A partir de l’1 de gener del 2024, per a grans empreses d’interès públic (més de 500 empleats) ja subjectes a la directiva sobre informació no financera, que hauran de lliurar els seus informes el 2025.
  • Des de l’1 de gener del 2025, per a les grans companyies no subjectes a la directiva sobre informació no financera (més de 250 empleats i/o una facturació de 40 milions d’euros i/o de 20 milions en actius totals), que hauran de lliurar els seus informes el 2026.
  • A partir de l’1 de gener del 2026, per a les pimes cotitzades i altres empreses, que hauran de lliurar els seus informes el 2027.