Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular

Pla de Transició Energètica de Moià (Moianès)
05/12/2022
Oficina Transformación Comunitària
Ajuts a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (CE OFICINAS)
09/12/2022

Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular

Des del 14 de novembre, ha entrat en vigor la Resolució ACC/3552/2022de 14 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular. Es tracta d’una gran oportunitat per posar en marxa iniciatives que us permetin un millor ús dels recursos, una millora ambiental i molt probablement un estalvi econòmic.

Projectes Subvencionables

A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis.

Es consideren dins d’aquesta classe els projectes que inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, sigui en l’àmbit sectorial o bé territorial, i les accions de comunicació que en derivin (campanyes, jornades, etc.). Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.

Tipus de projectes subvencionables de les classes A i B:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida. Són exemples de projectes subvencionables: productes i serveis desmaterialitzats, amb reducció del pes material, multifuncionals, monomaterials, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reutilitzables, remanufacturables, reciclables, modulars i actualitzables, amb substitució de matèries primeres no renovables per matèries primeres renovables, etc. S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes d’introducció al mercat de nous productes que no incorporen, ja que han estat substituïdes, substàncies extremadament preocupants (SEP), segons la llista SEP i l’Annex XIV del Reglament REACH, o de substàncies restringides de l’Annex XVII del reglament REACH per a l’ús restringit de la substància. Cal que els projectes d’aquesta categoria incloguin l’execució d’una anàlisi amb enfocament del cicle de vida del producte o servei, tret que a la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat feta.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
 3. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-backschemes).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia.
 7. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions els següents beneficiaris, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya:

 • Projectes de classe A o B: Empreses privades agrupacions d’empreses privades.
 • Projectes de classe C: Organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

Característiques de l’ajut

 • L’import és d’un màxim de 60.000 € per projecte en classes A o B, i de 30.000 € per a projectes de la classe C.
 • L’import de l’ajut és d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l’empresa beneficiària no és una microempresa o una pime.
 • El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.
 • No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que recull la base 8, serà el que indiqui la corresponent resolució de la convocatòria.

 • Resolució: És d’un màxim de 6 mesos des de la data de publicació de la convocatòria.
 • Execució: És d’un màxim de 24 mesos des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.
 • Justificació: Com a màxim, 4 mesos després de la data de finalització del termini màxim d’execució.

Termini: 15 de febrer de 2023

Tens una idea? Creus que pot plantejar-se alguna iniciativa a la teva empresa o entitat? T’ajudem en la definició de la proposta i en el tràmit. Avancem? Contacta