Ajuts FEDER fins al 85% per a petits municipis en projectes que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni

Ajuts d’Economia Circular al Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
15/01/2019
Àgora Urbans Wins Manresa: Nous projectes d’economia circular
12/02/2019

Ajuts FEDER fins al 85% per a petits municipis en projectes que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni

El passat 28 de desembre ea va publicar el Reial Decret 1516/2018 pel qual es prorrogaven els ajuts a fons perdut per a entitats locals de menys de 20.000 habitats que gestiona IDAE, destinats a projectes singulars que faciliten el pas a una economia baixa en carboni en l’àmbit de les Entitats locals espanyoles, amb càrrec a els fons FEDER inclosos en l’Eix 4 d’Economia Baixa en Carbó del Programa Operatiu plurirregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020.

Les actuacions elegibles són fins a 17 tipologies diferents, organitzades en 3 objectius concrets i han de permetre una disminució d’emissions de diòxid de carboni, :

  • Eficiència energètica en l’edificació i en les Infraestructures i serveis Públics
  • Mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores a la xarxa viària, transport ciclista i desenvolupament de sistemes de subministrament de energies netes
  • Augmentar l’ús de les energies renovables per a producció d’electricitat i usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris de les ajudes els projectes promoguts per municipis o agrupacions de municipis que tenguin una població inferior a 20.000 habitants, així com Ceuta i Melilla.

Quantia de l’ajuda: El percentatge de cofinançament FEDER a rebre serà el que estigui assignat a la regió en la qual es trobi el projecte, i podrà ser bé del 50%, el 80% o el 85% en funció de la classificació de la regió.

Termini: fins a 30 de juny de 2019 o esgotament del pressupost

Es tracta d’una gran oportunitat per posar en marxa projectes d’estalvi i eficiència energètica i promoció d’energies renovables en l’àmbit municipal.

A OÎCOS som especialistes en assisitir a organitzacions locals pel tràmit i posada en marxa de projectes relacionats amb l’energia i l’economia circular. Contacta’ns i revisarem sense compromís la vostra idea!

Més info: http://www.idae.es/ca/node/12548